خانه / انرژی های نو / انرژی خورشید / سیستم های نصب سلول های خورشیدی

سیستم های نصب سلول های خورشیدی

𝐒𝐨𝐥𝐚𝐫 𝐏𝐕 𝐌𝐨𝐮𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦𝐬

سیستم‌های نصب فتوولتائیک خورشیدی بخش مهمی از نیروگاه فتوولتائیک هستند و نقش مهمی بر روی ماژول‌های فتوولتائیک ایفا می‌کنند. شرط اصلی اطمینان از ایمنی، کاربرد و دوام سیستم نصب در دوره موثر تولید برق عادی سیستم فتوولتائیک (بیش از 25 سال) است. ایمنی عمدتاً در استحکام سیستم منعکس می‌شود تا اطمینان حاصل شود که سیستم الزامات بار باد، بار برف و بار لرزه‌ای را برآورده می‌کند. کاربرد عمدتاً در استحکام سیستم منعکس می‌شود، که می‌تواند تضمین کند که سیستم در هنگام قرار گرفتن در معرض نیرو مقاومت کافی در برابر تغییر شکل دارد. دوام عمدتاً در توانایی سیستم برای مقاومت در برابر محیط برای مدت زمان مشخصی مانند مقاومت در برابر اکسیداسیون و مقاومت در برابر خوردگی منعکس می شود. علاوه بر این، طراحی سیستم پشتیبانی باید الزامات نصب راحت و تعمیر و نگهداری آسان را نیز در نظر بگیرد.

بازیگران اصلی در بازار جهانی سیستم‌های نصب PV خورشیدی عبارتند از Nextracker، Arctech Solar Holding، Jiangsu Guoqiang Zinc-plating Industrial، و غیره. چین و اروپا بازارهای اصلی هستند و حدود 80 درصد از بازار جهانی را اشغال می کنند. سیستم های نصب ثابت با سهمی حدود 60 درصد از نوع اصلی هستند. نیروگاه زمینی برنامه اصلی است که حدود 70 درصد سهم دارد.

Solar PV Mounting Systems are an important part of the photovoltaic power station, and it plays a bearing role on photovoltaic modules. The main requirement is to ensure the safety, applicability, and durability of the mounting system within the effective period of normal power generation of the photovoltaic system (more than 25 years). The safety is mainly reflected in the strength of the system to ensure that the system meets the requirements of wind load, snow load, and seismic load. The applicability is mainly reflected in the rigidity of the system, which can ensure that the system has sufficient resistance to deformation when subjected to force. Durability is mainly reflected in the ability of the system to withstand the environment for a certain period of time, such as oxidation resistance and corrosion resistance. In addition, the design of the support system should also consider the requirements of convenient installation and easy maintenance.

The major players in the global Solar PV Mounting Systems market include Nextracker, Arctech Solar Holding, Jiangsu Guoqiang Zinc-plating Industrial, etc. The top 3 players occupy about 25% shares of the global market. China and Europe are the main markets, they occupy about 80% of the global market. Fixed Mounting Systems are the main type, with a share of about 60%. The ground power station is the main application, which holds a share of about 70%.

منبع:

https://www.linkedin.com/groups/136624?q=highlightedFeedForGroups&highlightedUpdateUrn=urn%3Ali%3AgroupPost%3A136624-7092149803756793856&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_feed%3BZNvSvtvhRBKMRZ5%2BnyybKw%3D%3D