خانه / نظام مهندسی / نظارت / نکات عمومی در تاسيسات الکتريکی

نکات عمومی در تاسيسات الکتريکی

 • در هنگام نصب تجهيزات الکتريکي رعايت فواصل آنها از يکديگر و از کف تمام شده الزامی است.
 • در صورتيكه طول لوله‌كشي از 15 متر بيشتر باشد بايد جعبه تقسيم در ميان راه پيش‌بيني گردد.
 • تابلوهاي فرعي بصورت ديواري و تابلوهاي اصلي و موتورخانه بصورت ايستاده اجرا مي‌گردد.
 • فاصله مجاز بين هر دو بست لوله حداكثر يك متر و فاصله بين هر بست و نزديكترين دستگاه مربوطه (چراغ، پريز و غيره) نبايد از 20 سانتيمتر تجاوز كند.
 • قطر سوراخ لوله‌ها بايد حداقل 5/1 برابرقطر خارجي كابل مربوطه باشد.
 • تمامي موارد استاندارد مربوط به كابل‌كشي و ساخت تابلو‌ها طبق نشريه 1-110 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مي‌باشد.
 • براي ارتباط بين جعبه تقسيم‌هاي تلفن در داخل ساختمان از كابل J-Y(ST)Y  در داخل لوله‌ها و يا روي سيني كابل‌ها استفاده مي‌شود. در صورت استفاده از زمين براي ارتباط در مسير پيش‌بيني شده بايستي از كابل A-2YF(L)2YB2Y  استفاده گردد.
 • جهت سيم‌كشي پريز تلفن از كابل شيلدار حداقل دوزوجي (2P) استفاده شود.
 • علائم اختصاری پرکاربرد در نام سيم و کابل ها مطابق جدول زير است:
 • ترکيب رنگ سيم ها در کابل ها معمول بصورت زير است:
 • سطح مقطع سيم ها بر اساس واحد mm2 (میلیمتر مربع) است. تعدادي از اين سطح مقطع‌ها عبارتند از:

0.75, 1, 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16, 25, 50, 70

نویسنده: روح الله آهنگری