خانه / هنرستان فنی / اصول اولیه تاسیسات / مفاهیم پایه محاسبات تاسیسات ساختمان (2)

مفاهیم پایه محاسبات تاسیسات ساختمان (2)

اتلاف گرمایی از پوسته ساختمان

برای محاسبه اتلاف گرمایی از جداره های ساختمان نخست باید مشخص شود که انتقال حرارت و اتلاف گرمایی از کدام جدارها انجام می شود:

 • اتلاف گرمایی از کلیه جدارهای خارجی ساختمان که اختلاف دما در دو طرف آن وجود دارد، صورت می گیرد.
 • در زمستان اتلاف گرمایی از فضای داخل ساختمان به هوای بیرون از طریق جدارها و پوسته خارجی ساختمان صورت می گیرد.
 • انتقال گرما مابین دو فضای مجاور که اختلاف دما با یکدیگر دارند صورت می گیرد.
 • انتقال گرما مابین جدارهای داخلی در فضاها با کاربری یکسان صورت نمی گیرد.

روش انتقال گرما در جدارها ترکیبی از همرفت (Convection) و رسانش (Conduction) است و فرمول کلی محاسبه آن بصورت زير است:

اجزای ساختمانی که در پوسته یا جدارهای خارجی قرار دارند عبارتند از:

 • انواع دیوارهای پیرامونی ساختمان
 • انواع پنجره های ثابت، بازشو، تمام شیشه، کامپوزیتی و غیره
 • انواع درهای ورودی یا ارتباطی بین فضاها
 • سقف و کف طبقات مانند بام و کف طبقه روی فضای آزاد (پارکینگ)
 • سقف ها یا دیوارهای شیشه ای و نورگذر

اتلاف گرمایی از جدارهای متصل به زمین

در محاسبه اتلاف گرمایی از جدارهای متصل به زمین با دو حالت مواجه هستیم:

 • الف) اتلاف گرمایی از کف طبقه که بطور مستقیم روی زمین قرار دارد.
 • ب) اتلاف گرمایی از دیوارهایی که با زمین ارتباط دارند مانند دیوارهای زیرزمین.

الف) اتلاف گرمایی برای کف فضاهایی که روی زمین قرار دارند از طریق لبه های پیرامونی بیشتر است و تابع محیط آن فضا است. بدین ترتیب در فضاهای با ابعاد بزرگ اتلاف حرارتی از کف در قسمت های به دور از لبه های پیرامونی کمتر است.

جریان اتلاف گرمایی از کف متصل به زمین

از سوی دیگر اتلاف گرمایی از جدارهای متصل به زمین تابع دمای زمین است. دمای زمین وابسته به دمای هوای خارج بوده ولی دارای نوسانات کمتری است به همین دلیل معمولاً دمای زمین با پیروی از اقلیم منطقه مقادیر ثابتی در نظر گرفته می شود.

ب) جهت انتقال گرما از دیوارهای زیرزمین همانند دیوارهای خارجی مرتبط با هوای آزاد بوده و از داخل به خارج و تابع سطح است.

در محاسبه اتلاف گرمایی از سطوح متصل به زمین اول باید بر اساس کمینه دمای زمستانی، منطقه آب و هوایی پروژه مشخص شود سپس از جدول زیر نرخ اتلاف حرارتی از کف و دیوارهای زیرزمین براساس واحد سطح (مترمربع) تعیین می شود. لذا اتلاف حرارتی کل برابر است با مساحت ضربدر نرخ اتلاف حرارت

ترجمه و گردآوری: محمدرضا خانی بختیاری

منبع: کتاب دانش فنی هنرستان رشته تاسیسات ساختمان، پایه دوازدهم