خانه / طراحی تاسیسات / نرم افزار / محاسبه بارهای حرارتی و برودتی ساختمان های تجاری با CHVAC

محاسبه بارهای حرارتی و برودتی ساختمان های تجاری با CHVAC

مترجم: مسعود خانی بختیاری

برنامه CHVAC از شركت Elite software با سرعت و دقت بسيار، ماكزيمم بارهاي سرمايي و گرمايي[1] را براي ساختمانهاي تجاري محاسبه مي كند.

CHVAC امكان استفاده از تعداد نامحدودي zone را به طراح مي دهدكه در گروه هايي به فراواني 100 سيستم هواساز[1] قرار مي گيرند. CHVAC بطور اتوماتيك تمام بارهاي سرمايي و ضرايب تصحيح[2] مورد نياز براي محاسبه بارها را در نظر مي گيرد. بعلاوه برنامه ها مي توانند اطلاعات آب و هوايي طرح خارج[3] را براي حدود 300 شهر در سراسر جهان در نظر بگيرند. همچنين جهت ويرايش اطلاعات مربوط به آب و هوا مانند اضافه كردن اطلاعات براي شهرهاي ديگر، پيش بيني هايي صورت گرفته است.

CHVAC گزارشات جامع، اطلاعات عمومي پروژه[4]، جزئيات بارهاي هر zone، خلاصه اي از بارهاي دستگاه هاي هواساز، بارهاي ناشي از آب و هواي خارج، بارهاي كلي ساختمان[5]، آناليز پوشش ساختمان، ملزومات تناژ، مقادير cfm هوا، نرخ جريانهاي آب سرد (چنانچه قابل اجرا باشد) و اطلاعات كامل سايكرومتريك[6] بهمراه شرايط ورودي و خروجي كويل را ليست كرده و ارائه ميدهد.

ساير قسمتهاي چشمگير شامل مواردي است از قبيل: تحليل ASHRAE standard 62، چرخش خودكار ساختمان و درك وضعيت بطور 360 درجه، شيشه هاي عنوان دار،سايه زني خارجي، پروفيلهاي بارهاي عمل كننده داخلي، دماهاي گوناگون طرح داخل، فراواني و تنوع انساني، هواي خارج از پيش آماده شده، نسبتهاي فصلي تصفيه و تهويه هوا، بارهاي دوباره گرم شده، ازدياد و اتلاف در كانالهاي هوا و فضاهاي هواي بازگشت.

فايلهاي اطلاعات پروژه هاي CHVAC همچنين توسط برنامه تحليل انرژي EZDOE[1] از Elite software مي توانند مورد استفاده قرار گيرند.

برنامه CHVAC يازده نوع گزارش[2] فراهم مي كند كه بصورت منتخب مي توان آنها را روي صفحه مشاهده كرد و در صورت تمايل از آنها پرينت تهيه كرد. اين گزارشها عبارتند از: اطلاعات عمومي پروژه، اطلاعات ورودي دستگاه هواساز، جزئيات بارهاي هر zone پروژه، خلاصه سيستم هوايي zone مورد نظر، نمودارهاي كيكي[3]، سيستم هوايي و پروفيلهاي بار هر zone، كل سيستم هوايي، خلاصه بارها، تحليل سايكرومتريكي سيستم هوايي، گزارش پوشش سراسر ساختمان،گرافهاي ميله اي[4] و خلاصه اي از بار كلي ساختمان.

CHVAC يك نرم افزار تحت ويندوز واقعي[5] است كه تمامي آخرين تكنيك هاي ورورد اطلاعات مانند ميله ابزار، help فرا ارتباط[6] و برچسب هاي فرم را به كار مي گيرد.

تمامي اطلاعات ورودي در حين ورود بررسي مي شوند بدين ترتيب اطلاعات غلط نمي توانند وارد شوند. پنج نوع داده اطلاعاتي براي اين نرم افزار خواسته مي شوند: اطلاعات عمومي پروژه، اطلاعات طرح خارج[7]، اطلاعات مصالح ساختمان[8]، اطلاعات دستگاه هواساز[9]،اطلاعات خاص zone[10] .

اطلاعات عمومي پروژه شامل : نام پروژه و نام كارفرما[11]، نام طراح، ساعات باز و بسته بودن ساختمان[12]، جداول بارهاي عمل كننده داخلي و ضريب اطمينان مورد نظر.

اطلاعات طرح خارج شامل : شرايط طرح خارج تابستان و زمستان( كه چنانچه يك شهر مرجع مشخص شده باشد، بطور خودكارلحاض مي شود) و نسبتهاي مطلوب تهويه و نفوذ هوا.

اطلاعات مصالح ساختمان شامل : تعريف نوع مصالح اصلي ساختمان براي سقف ها، ديوارها، پارتيشن ها[13]، مقاطع شيشه اي و سايه بان خارجي.

يك كتابخانه مواد كه توسط كاربر تعريف مي شود جهت ثبت اطلاعات مربوط به انواع رايج مصالح قابل دسترسي است.

اطلاعات دستگاه هواساز شامل : نوع فن و ترمينال آن، دماي مطلوب رفت براي هواي سرد و گرم و اطلاعات مربوط به جذب و دفع حرارت كانال.

اطلاعات zone شامل : نام منطقه، طول و پهناي كف، تعداد افراد، توان تجهيزات، توان روشنايي، اطلاعات سايه بان خارجي و داده هاي مربوط به ديوارها، سقف، پارتيشن، كف و شيشه هاي خاص.


[1] Energy analysis by Department Of Energy

[2] Report

[3] Pie chart

[4] Bar graphs

[5] True windows program

[6] Hyper linked help

[7] Outdoor design data

[8] Building material data

[9] Air handler data

[10] Specific zone data

[11] Project and Client name

[12] Building opening and closing hours

[13] Partitions[1] Air handling system

[2] Correction factor

[3] Outdoor design weather data

[4] General project data

[5] Total building loads

[6] Psychometric


[1] Heating and Cooling loads

نویسنده و مترجم: مسعود خانی بختیاری

منبع: CHVAC Help