خانه / کارشناسان / قوانین حقوقی / آخرين ويرايش مقررات ملی ساختمان

آخرين ويرايش مقررات ملی ساختمان

نکته حائز اهميت براي کارشناسان رسمی دادگستری، اشراف به ویرایش های مختلف مقررات و آیین نامه های لازم الاجرا و شمول زمانی آنهاست. چرا که اکثر قوانین در بخش هایی عطف به ماسبق نمی شوند فلذا در اظهار نظرات کارشناسی فواصل زمانی و حدود قوانین و مقررات باید مد نظر قرار بگیرد.

در ادامه لیست آخرین .یرایش های مقررات ملی ساختمان که از وبسایت دفتر تدوین مقررات ملی گرفته شده آورده شده است.

مباحث مقررات ملی ساختمان