خانه / کارشناسان / قوانین حقوقی / حريم شبکه های انتقال نیرو

حريم شبکه های انتقال نیرو

منظور از حریم حداقل فاصله اجزای ساختمان از خطوط انتقال نیرو است که در هنگام احداث ساختمان باید رعایت شود. حريم شبکه های برق هم در موقع طراحی و هم در زمان نظارت بايستی دقيقاً موردتوجه قرارگيرند.

حریم خطوط نیروی برق به دو نوع زمینی و هوایی تقسیم می‌شود:
۱ـ حریم زمینی: دو نوار در طرفین مسیر خط و متصل به آن از سطح زمین
۲ـ حریم هوایی: نقاطی در هوا در امتداد هادی و به شکل مستطیل، ناشی از اعمال حریم‌های افقی و عمودی

  • حریم افقی: فاصله افقی در هوا از طرفین هادی جریان برق در راستای افق
  • حریم عمودی: فاصله عمودی در هوا از طرفین هادی جریان برق در راستای قائم

رنج های ولتاژ در خطوط برق به سه بخش تقسیم بندی شده است:

  1. ولتاژ فشار ضعیف (LV) : به خطوط برقی که ولتاژ آن کمتر از ۱ کیلو ولت(کمتر از ۱۰۰۰ ولت) است خطوط فشار ضعیف می گوییم.
  2. ولتاژ فشار متوسط (MV) : به خطوط برقی که رنج ولتاژ آنها بین ۱کیلو ولت تا ۶۳ کیلو ولت است خطوط فشار متوسط می گوییم.
  3. ولتاژ فشار قوی (HV) : به خطوط برقی که رنج ولتاژ آنها از ۶۳ کیلو ولت بیشتر است خطوط فشار قوی می گوییم.

رعايت حریم شبکه ها هم در حالت دائم (لبه تمام شده ساختمان) و هم در حالت موقت (عمدتاً برای داربست ها و نماکاری) الزامی است. در مورد ابهاماتی که ممکن است در حالت موقت پيش آيد بايستی با توصيه ناظر و پی گيری کارفرما، از امور برق مربوطه استعلام به عمل آيد. رفع اشکال در اين موارد به صورت موضعی توسط امور برق ذيربط انجام شده و پس از اتمام کار درصورت لزوم شبکه توسط امور برق مربوطه به حالت اول برمی گردد.

حریم خطوط برق فشار ضعیف

حریم خطوط نیروی برق کمتر از یک کیلوولت، به صورت زمینی بوده که حداکثر آن (۱.۳) متر می‌باشد.

حریم خطوط برق فشار متوسط

الف ـ حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ ۱ تا ۲۰ کیلوولت به صورت زمینی بوده که حداکثر (۲.۱۰) متر می‌باشد.
ب ـ حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ ۳۳ کیلوولت به صورت زمینی بوده که حداکثر (۳.۵) متر می‌باشد.

گردآوری: روح الله آهنگری

منبع: اینترنت و آیین نامه های شرکت توزیع برق، وزارت نیرو