خانه / هنرستان فنی / اصول اولیه تاسیسات / سیستم های تاسیساتی در ساختمان

سیستم های تاسیساتی در ساختمان

صنعت تاسیسات:

این صنعت دربرگیرنده دانش بکارگیری مجموعه ادوات و تجهیزات و سیستم های مبتنی بر آنهاست که توسط انسان با هدف تأمين آسايش، توليد و استحصال یک محصول یا یک فرآیند مورد استفاده قرار می گیرد.

تاسیسات ساختمان شامل بخش های مختلفی می شود که هر ساختمان به فراخور شرایط و ویژگی هایش ممکن است از تعدادی از آنها بهره مند باشد. هر بخش نیز سیستم های مختلفی را شامل می شود که سطح تکنولوژی و میزان آسايش و اهداف مورد نظر طرح را تأمین می کنند.

تاسیسات مکانیکی ساختمان شامل کلیه سیستم هایی که در آن عمليات مرتبط با سیالات حامل انرژی انجام می شود. با این تعریف تاسیسات مکانیکی به بخش های مختلفی تقسیم می شود. که در ادامه به آنها اشاره شده است:

نویسنده: مسعود خانی بختیاری

منبع: جزوه دوره های آموزشي معماران تجربی